Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 09, Issue No 3 (2011)

Digital spectrograph emulation
V. V. Kazakov, A. S. Yatcenko, V. S. Kovalev, V. G. Kazakov

Novosibirsk State University
Institute of Automation and Electrometry SB RAS

UDC code: 539.184

Abstract
The article provides the information on the ways of obtaining the reference spectrogram required for a number of tasks of atomic spectroscopy. It covers the advantages and disadvantages of classic atlases of spectra and spectrograms of the reference samples used in the devices of the spectral analysis. The author considers the possibility of constructing the spectrograms on a database of radiation transitions and of using them as reference ones. He also describes a software component for obtaining such spectrograms – spectrograph emulator – and its realization in the information system «Electronic structure of atoms».

Key Words
Grotrian diagrams, spectrogram, visualization, spectroscopy, databases, information systems

How to cite:
Kazakov V. V., Yatcenko A. S., Kovalev V. S., Kazakov V. G. Digital spectrograph emulation // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2011. - Volume 09, Issue No 3. - P. 30-36. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Sventitcky N. S. Vizualnyye metody emissionnogo spektralnogo analiza. M.: Fizmatlit, 1961.
2. Bekov G. I., Boitcov A. A., Bolshov M. A. i dr. Spektralny analiz chistykh veshchestv. SPb.: Khimiya, 1994.
3. Zaidel A. N. i dr. Tekhnika i praktika spektroskopii. M.: Nauka, 1972.
4. Drobyshev A. I. Osnovy atomnogo spektralnogo analiza: Ucheb. posobiye. SPb., 2005.
5. Kalinin S. K., Marzuvanov V. L., Mukhtarov S. M. Atlas dugovogo spektra zheleza. M.: Metallurgiya, 1965.
6. Garanin V. G. i dr. Programmnoye obespecheniye dlya avtomatizatcii atomno-emissionnogo spektralnogo analiza – paket «Atom» // Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. 2007. T. 73. Spetc. vyp. S. 18–25.
7. Ralchenko Yu., Kramida A. E., Reader J., and NIST ASD Team. NIST Atomic Spectra Database (ver. 4.0.1). URL: http://physics.nist.gov/asd
8. Kazakov V. G., Yatcenko A. S., Kazakov V. V. i gruppa razrabotchikov IS ESA. Informatcionnaya sistema «Elektronnaya struktura atomov» (versiya. 1.03). URL: http://grotrian.nsu.ru

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 09, Issue No 3 (2011).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 09, Issue No 3 (2011).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2011
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.