Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 11, Issue No 2 (2013)

Process-oriented graphical specification for control algorithms
Aleksandr Aleksandrovich Goryachkin, Vladimir Evgenyevich Zyubin, Anatoly Aleksandrovich Lubkov

Novosibirsk State University
Institute of Automation and Electrometry SB RAS

UDC code: 518.682, 681.306

Abstract
This paper presents a graphic process-oriented language called hyper-process diagram (HPD) for specification of control algorithms in industrial automation. The paper describes conceptual means of process-oriented programming, and evaluates IEC 61131-3 and alternative graphic formalisms. HPD notation is presented and used to develop control algorithms for the Shanmugham-Roberts discrete-event control system.

Key Words
graphic language, industrial automation, control algorithm, process-oriented programming, hyper-process diagram

How to cite:
Goryachkin A. A., Zyubin V. E., Lubkov A. A. Process-oriented graphical specification for control algorithms // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2013. - Volume 11, Issue No 2. - P. 44-54. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Galorath D. Software Total Ownership Costs: Development Is Only Job One. Galorath Inc., 2012. URL: http://ebookbrowse.com/software-total-ownership-costs-job-one-pdf-d380720510.
2. Kotlyarov V. P., Drobintcev P. D. Avtomatizatciya proyektirovaniya programmnogo pro dukta s pomoshchyu formalnykh spetcifikatcy // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informa tcionnyye tekhnologii. 2011. T. 9, vyp. 4. S. 29–38.
3. Legalov A. I., Solokha A. F. Osobennosti yazykovoi podderzhki protcedurno-parametri cheskoi paradigmy programmirovaniya // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2011. T. 9, vyp. 3. S. 15–22.
4. IEC 61131-3. Programmable controllers. Part 3: Programming languages. 2nd ed. Int. Electrotechnic Commission, 1998.
5. Crater K. When Technology Standards Become Counterproductive. Control Technology Corporation, 1996.
6. Zyubin V. E. Programmirovaniye PLK: yazyki MEK 61131-3 i vozmozhnyye alternativy // Promyshlennyye ASU i kontrollery. 2005. № 11. S. 31–35.
7. Votinov M. V., Maslov A. A. Avtomatizatciya tekhnologicheskogo protcessa termicheskoi obrabotki syrya v pishchevoi promyshlennosti na primere malogabaritnoi sushilnoi usta novki // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2012. T. 10, vyp. 3. S. 15–25.
8. Zyubin V. E. «Si s protcessami»: yazyk programmirovaniya logicheskikh kontrollerov // Mekhatronika, avtomatizatciya, upravleniye. 2006. № 12. S. 31–35.
9. Zyubin V. E., Kotov V. N., Kotov N. V., Kurochkin A. V., Lubkov A. A., Lylov S. A., Oku nishnikov S. V., Petukhov A. D. Bazovy modul, upravlyayushchy ustanovkoi dlya vyrashchivaniya monokristallov kremniya // Datchiki i sistemy. 2004. № 12. S. 17–22.
10. Zyubin V. E. Ctaticheskaya balansirovka vychislitelnoi nagruzki v protcess oriyentirovannom programmirovanii pri mnogopotochnoi realizatcii // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2012. T. 10, vyp. 2. S. 44–54.
11. Zyubin V. E. Iteratcionnaya razrabotka upravlyayushchikh algoritmov na osnove imitatci onnogo modelirovaniya obyyekta upravleniya // Avtomatizatciya v promyshlennosti. 2010. № 11. S. 43–48.
12. Zyubin V. E. Puti rasshireniya yazyka ST iz sostava MEK 61131-3 dlya zadach promysh lennoi avtomatizatcii // Pribory i sistemy. Upravleniye, kontrol, diagnostika. 2009. № 3. S. 16–19.
13. Zyubin V. E. Grafika i tekst: kakoi yazyk vybrat programmistu // Otkrytyye sistemy. SUBD. 2004. № 1. S. 54–58.
14. Anisimov N. A., Golenkov E. A., Kharitonov D. I. Kompozitcionalny podkhod k raz rabotke parallelnykh i raspredelennykh sistem na osnove setei Petri // Programmirova niye. 2001. № 6. S. 30–43.
15. Christensen J. IEC 61499. Function Blocks for industrial-process measurement and control systems. FAQ. 1999.
16. Zyubin V. E. LabVIEW: sozdaniye upravlyayushchikh algoritmov v protcess-oriyentirovan nom stile // Promyshlennyye ASU i kontrollery. 2011. № 1. S. 39–45.
17. Shanmugham S. G., Roberts C. A. Application of Graphical Specification Methodologies to Manufacturing Control Logic Development: A Classification and Comparison // Int. J. Computer Integrated Manufacturing. 1998. Vol. 11, № 2. P. 142–152.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 11, Issue No 2 (2013).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 11, Issue No 2 (2013).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2013
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.