Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 07, Issue No 3 (2009)

Novosibirsk State University Scientific Library. “Sum of technology”
L. Ya. Distanova

Novosibirsk State University
UDC code: 004:027.7

Abstract
The modern level of Russian society development makes great demands to quality of informational library service in university libraries. The review shows the scientific library s activity of Novosibirsk State University in such field as new informational technologies.

Key Words
university libraries, automatization of library processes, automatic library informational systems, informational data base

How to cite:
Distanova L. Ya. Novosibirsk State University Scientific Library. “Sum of technology” // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2009. - Volume 07, Issue No 3. - P. 3-9. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Voroisky F. S. Informatika: novy sistematiz. tolkovy slovar. M.: Fizmatlit, 2003.
2. Voroisky F. S. Sovremennaya informatcionnaya tekhnologiya i eye razvitiye // Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki. 2006. № 8. S. 67-79.
3. Zemskov A. I. Elektronnaya informatciya i elektronnyye resursy: publikatcii i dokumenty, fondy i biblioteki / A. I. Zemskov, Ya.L. Shraiberg. M : Izd-vo FAIR, 2007.
4. Rossyskoye bibliotekovedeniye: KhKh vek: sb.st. M.: FAIR-PRESS: Pashkov Dom, 2003.
5. Stolyarov Yu. N. Sushchnost informatcii. M.: GPNTB Rossii, 2000.
6. Shraiberg Ya. L. Biblioteki, elektronnaya informatciya i menyayushcheyesya obshchestvo v informatcionnom veke: ezhegod. dokl. konf. «Krym – 2006». M.: GPNTB Rossii, 2005.
7. Shraiberg Ya. L. Rol bibliotek v obespechenii dostupa k informatcii i znaniyam v informatcionnom veke.: ezhegod. dokl. konf. «Krym – 2007». [Elektronny resurs]. Rezhim dostupa: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2008&num=1&art=1; 02.06.2009. Zagl. s ekrana.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 07, Issue No 3 (2009).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 07, Issue No 3 (2009).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2009
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.