Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 4 (2010)

The virtual museum of AA. Lyapunov: the main informational and technical solutions
Natalya Alekseyevna Lyapunova, Anatoly Mikhailovich Fedotov, Yakov Ilich Fet, Boris Nikolayevich Pishchik, Vitaly Gennadyevich Kazakov, Tatyana Evgenyevna Alekseyeva, Nina Leonidovna Panina, Yury Lvovich Popovich

Medical Genetics Research Center
Novosibirsk State University
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS

UDC code: 007(092)

Abstract
The article presents the results of collection and systematization of scientific heritage of the father of Russian cybernetics A.A. Lyapunov. A virtual museum dedicated to the heritage of this outstanding Russian scientist was organized providing an open access to this museum via Interne t. The technical organization, the architecture, and the data model are described. The importance of wide access to the archive documents reflecting the life and scientific activities of A.A. Lyapunov is shown.

Key Words
A. A. Lyapunov, virtual museum, information system, computing history

How to cite:
Lyapunova N. A., Fedotov A. M., Fet Y. I., Pishchik B. N., Kazakov V. G., Alekseyeva T. E., Panina N. L., Popovich Y. L. The virtual museum of AA. Lyapunov: the main informational and technical solutions // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 4. - P. 96-105. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Barakhnin V. B., Fedotov A. M. Informatcionnaya sistema: vzglyad na ponyatiye // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2007. T. 5, vyp. 2. S. 12–19.
2. Barakhnin V. B., Fedotov A. M. Informatcionnyye potrebnosti nauchnogo soobshchestva kak osnova postroyeniya informatcionnoi modeli opisaniya ego deyatelnosti // Tr. Tretyei mezhdunar. konf. «Sistemny analiz i informatcionnyye tekhnologii». Zvenigorod, 2009. S. 677–689.
3. Institut vychislitelnoi matematiki i matematicheskoi geofiziki SO RAN: Stra nitcy istorii / Pod red. Ya. I. Feta, B. G. Mikhailenko, B. M. Glinskogo, V. P. Ilina. Novo sibirsk: Izd-vo «GEO», 2009. 613 s.
4. Fedotov A. M., Kazakov V. G. Sozdaniye virtualnogo muzeya Alekseya Andreyevicha Lya punova // Materialy Mezhdunar. nauch. konf. «Aktualnyye voprosy deyatelnosti akademiche skikh estestvenno-nauchnykh muzeyev». Irkutsk, 2010.
5. Kazakov V. G. Publikatciya v Internete «malykh» nauchno-obrazovatelnykh muzeyev i kollektcy na baze spetcializirovannogo khostinga // Materialy Mezhdunar. nauch. konf. «Ak tualnyye voprosy deyatelnosti akademicheskikh estestvenno-nauchnykh muzeyev». Irkutsk, 2010.
6. Knyazeva A. A., Kolobov O. S., Turchanovsky I. Yu., Fedotov A. M. Ranzhirovanny poisk v bibliograficheskikh bazakh dannykh. // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatci onnyye tekhnologii. 2009. T. 7, vyp. 4. S. 57–68.
7. Fet Ya. I. Istoriya informatiki: mezhdunarodnoye sotrudnichestvo // Sedmaya mezhdu nar. konf. pamyati akademika A. P. Ershova «Perspektivy sistem informatiki». Novosi birsk, 2009. S. 92–96.
8. Leonova Yu. V., Fedotov A. M. Issledovaniye polzovatelskikh predpochteny dlya upravleniya Internet-trafikom organizatcii. // Prikladnaya informatika. 2009. № 6 (24). S. 38–48.
9. Lyapunova N. A., Kazakov V. G., Pishchik B. N., Fedotov A. M., Fet Ya. I. Sozdaniye vir tualnogo muzeya Alekseya Andreyevicha Lyapunova kak tipichnaya zadacha publikatcii nauchno obrazovatelnykh kollektcy v Internete // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcion nyye tekhnologii. 2008, T. 6, vyp. 3. S. 15–23.
10. Fedotov A. M., Fet Ya. I. Lyapunov i stanovleniye informatiki v Rossii // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2008. T.6, vyp. 3. S. 3–14.
11. Fedotov A. M. Paradoksy informatcionnykh tekhnology // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2008. T. 6, vyp. 2. S. 3–14.
12. Edwards P. N. Making History: New Directions in Computer Historiography // IEEE Annals of the History of Computing, 2001. № 1. P. 85–87.
13. Fet Ya. I. History of Computer Science in Russia // XXIII International Congress on the History of Science and Technology / Budapest, Hungary, 2009. Regular Session T09-10. P. 537–538.
14. Fet Ya. I. (redaktor-sostavitel) // Knizhnaya seriya «Istoriya informatiki» (Krat koye soderzhaniye) / Novosibirsk: Izd-vo IVMiMG SO RAN, 2009. 98 s.
15. Fet Ya. I. (editor). Book Series «History of Computer Science» (Digest) // Novosibirsk Inst. of Comput. Math. and Math. Geoph. SB RAS Publ., 2009. 52 p.
16. Akera A., Nebeker F. (eds.) From 0 to 1: An Authoritative History of Modern Computing. Oxford Univ. Press, 2002. 300 p.
17. Ceruzzi P. A History of Modern Computing. MIT Press, 2003. 445 p.
18. Rojas R. Encyclopedia of Computers and Computer History. Vol. 2. Fitzroy Dearborn, 2001. 930 p.
19. Hodges A. Alan Turing: The Enigma, 2000. 608 p.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 4 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 4 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.