Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 4 (2010)

Computer training technologies as a way of improving the preparation of engineers metallurgical specialties
Galina Borisovna Danykina, Vera Aleksandrovna Osipova

Siberian Federal University
UDC code: 004:669

Abstract
The article is devoted to the development of automated information- advising systems used to study metallurgical processes and training of operation personnel to skills of management by technological processes of the metallurgical enterprises. The basic requirements for the development of such systems on the basis of expert technology.

Key Words
information technology, process convertation, melting in the RTP, automated information and advising system

How to cite:
Danykina G. B., Osipova V. A. Computer training technologies as a way of improving the preparation of engineers metallurgical specialties // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 4. - P. 52-60. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Gurdzibeyeva A. R. Issledovaniye i razrabotka metodov i algoritmov imitatcionnogo mo delirovaniya dlya trenazherov operatorov slozhnykh obyyektov: Dis. ... kand. tekhn. nauk. Vladi kavkaz, 2004. 188 s.
2. Kurnosov B. V. Imitatcionnaya sistema upravleniya tekhnologicheskim protcessom speka niya nefelino-izvestnyakovoi shikhty: Dis. ... kand. tekhn. nauk. Krasnoyarsk, 2004. 146 s.
3. Gorensky B. M., Danykina G. B., Kiryakova O. V. Novyye informatcionnyye tekhnologii v upravlenii metallurgicheskimi protcessami: Lab. Praktikum. 2-e izd., ispr. i dop. Krasno yarsk, 2006. 116 s.
4. Lyskov F. D. Pedagogicheskiye osnovy sozdaniya i primeneniya trenazherov: Metod. re komendatcii. M.: Vysshaya shk., 1979. 24 s.
5. Taneyev V. V. Primeneniye matematicheskikh modelei dlya prognozirovaniya avarynykh si tuatcy v ASU TP // Matematicheskiye modeli v ASU TP: Sb. nauch. tr. M.: TcNIIKA, 1984. S. 33–35.
6. Gorensky B. M., Kazinnikova V. A., Khalikova O. E. Ispolzovaniye kompyuternogo tre nazhera dlya optimizatcii tekhnologicheskogo protcessa plavki v RTP // Optimizatciya rezhimov raboty sistem elektroprivodov: Cb. nauch. tr. Krasnoyarsk, 1999. S. 22–26.
7. Danykina G. B. Kompyuterny trenazher protcessa konvertirovaniya mednykh shteinov // Vestn. Krasnoyar. gos. agrarn. un-ta.2006. № 12. S. 46–50.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 4 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 4 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.