Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 07, Issue No 2 (2009)

Problems of information retrieval: history and technologies
A. M. Fedotov, V. B. Barakhnin

Institute of Computational Technologies of the SB RAS
Novosibirsk State University

UDC code: 004.9

Abstract
Problems of information retrieval in Internet: history, technologies and algorithms are resolved in the article.

Key Words
information retrieval, internet

How to cite:
Fedotov A. M., Barakhnin V. B. Problems of information retrieval: history and technologies // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2009. - Volume 07, Issue No 2. - P. 3–17. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
Arsky Yu. M., Gilyarevsky R. S., Turov I. S. i dr. Infosfera: informatcionnyye struktury, sistemy i protcessy v nauke i obshchestve. M.: VINITI, 1996.
Barakhnin V. B., Nekhayeva V. A., Fedotov A. M. O zadanii mery skhodstva dlya klasterizatcii
tekstovykh dokumentov // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii.
2008. T. 6. vyp. 1. S. 3–9.
Barakhnin V. B., Fedotov A. M. Resursy seti Internet kak obyyekt nauchnogo issledovaniya // Izv. vuzov. Problemy poligrafii i izdatelskogo dela. 2008. № 1. S. 70–77.
Lyapunov A. A. Problemy teoreticheskoi i prikladnoi kibernetiki. Novosibirsk: Nauka,
1980. S. 320–323.
Mikhailov A. I., Cherny A. I., Gilyarevsky R. S. Osnovy informatiki. M.: Nauka, 1968.
Narodnyye russkiye skazki pod redaktciyei A. N. Afanasyeva v trekh tomakh. M.: Nauka,
1985. T. 2
Otle P. Biblioteka, bibliografiya, dokumentatciya: Izbrannyye trudy pionera informatiki / Pep. s angl. i fr. M.: FAIR-PRESS, Pashkov dom, 2004.
Fedotov A. M. Paradoksy informatcionnykh tekhnology // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2008. T. 6, vyp. 2. S. 3–14.
Chernyak L. Statisticheskaya mashina Emanuelya Goldberga // Otkrytyye sistemy. 2004. № 03.
Shreider Yu. A. Ravenstvo, skhodstvo, poryadok. M.: Nauka, 1971.
Bush V. As We May Think. The Atlantic Monthly, 1945.
Otlet P. Traité de documentation. Bruxelles: Mundaneum, 1934.
Price D. J. de Solla. Little Science, Big Science. N.Y.; L.: Columbia Univ. Press, 1963 / Rus.
per. D. Prais Malaya nauka, Bolshaya nauka // Nauka o nauke. M.: Progress, 1966. S. 281–385.
Salton G. Dynamic Information and Library Processing. N. J.: Prentice Hall, 1975 / (Rus. per.
Dzh. Solton. Dinamicheskiye bibliotechno-informatcionnyye sistemy. M.: Mir, 1979).
Task Force on Metadata. Summary Report // American Library Association. 1999. June.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 07, Issue No 2 (2009).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 07, Issue No 2 (2009).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2009
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.