Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 1 (2010)

Information processes of corporate decisions coordination and their computer modeling
Nikolai Mikhailovich Oskorbin, Aleksei Valentinovich Bogoviz, Aleksandr Vladimirovich Zharikov

Altai State University
UDC code: 004.9

Abstract
This article describes the system analysis of information problems of the coordination and optimization of corporate decisions and computer modeling of some information processes on an example of algorithms of block programming.

Key Words
computer modeling, substantiation of corporate decisions, information processes, intrafirm information systems

How to cite:
Oskorbin N. M., Bogoviz A. V., Zharikov A. V. Information processes of corporate decisions coordination and their computer modeling // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 1. - P. 54-59. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Korporativnoye upravleniye. Vladeltcy, direktora i nayemnyye rabotniki aktcionernogo obshchestva: Per. s angl. M.: Dzhon Uaili end Sanz, 1996. 248 s.
2. Bobko I. M., Mironosetcky N. B., Polyakov Yu. A. i dr. Optimizatciya planov proizvodstva. Hovosibipsk: Nauka, SO, 1987. 215 s.
3. Mamchenko O. P., Oskorbin N. M. Ierarkhicheskiye sistemy upravleniya v ekonomike. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2007. 283 s.
4. Tcurkov V. I. Dekompozitciya v zadachakh bolshoi razmernosti. M.: Nauka, 1981. 352 s.
5. Mamchenko O. P., Oskorbin N. M. Mnogoagentnyye sistemy prinyatiya resheny: dekompozitcionny podkhod / preprint. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2008. 39 s.
6. Barakhin V. B., Fedotov A. M. Informatcionnaya sistema: vzglyad na ponyatiye // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2007. T. 5, vyp. 2. S. 12–19.
7. Maksimov A. V., Oskorbin N. M. Mnogopolzovatelskiye informatcionnyye sistemy: osnovy teorii i metody issledovaniya: Monografiya. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2005. 250 c.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 1 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 1 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.