Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 11, Issue No 3 (2013)

Methods of the ontology of information security development based on the precedent approach
Azat Alfredovich Mirzagitov, Dmitry Evgenyevich Palchunov

Novosibirsk State University
Institute of Mathematics SB RAS

UDC code: 004.65

Abstract
The paper is devoted to the information security ontology development within the confines of precedent based approach to the description of computer threats. The knowledge base intended for support of the program systems is developed on the basis of the ontology of information security. This knowledge base is used to develop the program complex intended for risk management, supporting of information security, tracing and preventing computer threats.

Key Words
Description Logics, precedents of computer threats, information security, knowledge base, subject domain ontology

How to cite:
Mirzagitov A. A., Palchunov D. E. Methods of the ontology of information security development based on the precedent approach // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2013. - Volume 11, Issue No 3. - P. 37-46. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Vasenin V. A. K sozdaniyu mezhdunarodnoi sistemy monitoringa i analiza informatci onnogo prostranstva dlya predotvrashcheniya i prekrashcheniya voyenno-politicheskikh kiberkon fliktov // Informatcionnyye tekhnologii. 2012. № 9. S. 2–10.
2. Domarev V. V. Bezopasnost informatcionnykh tekhnology. Sistemny podkhod. K.: Dia Soft, 2004. 992 c.
3. Schumacher M. Security Engeneering with Patterns, LNSC 2754. Springer-Verlang Berlin Heidelberg, 2003. P. 87–96.
4. Jutla D. N., Bodorik P., Gao D. Management of Private Data: Web Services Addressing User Privacy and Economic, Social, and Ethical Concerns, in Secure Data Management. Toronto, Canada,
2004. P. 100–117.
5. Undercoffer J. Modeling Computer Attacks: An Ontology for Intrusion Detection. University of Maryland, Baltimore, 2004.
6. Palchunov D. E. Modelirovaniye myshleniya i formalizatciya refleksii I: Teoretiko modelnaya formalizatciya ontologii i refleksii // Filosofiya nauki. 2006. № 4 (31). S. 86–14.
7. Palchunov D. E. Resheniye zadachi poiska informatcii na osnove ontology // Biznes informatika. 2008. № 1. C. 3–13.
8. Palchunov D. E. Modelirovaniye myshleniya i formalizatciya refleksii II: Ontologii i formalizatciya ponyaty // Filosofiya nauki. 2008. № 2 (37). S. 62–99.
9. Palchunov D. E. Poisk i izvlecheniye znany: porozhdeniye novykh znany na osnove ana liza tekstov estestvennogo yazyka // Filosofiya nauki. 2009. № 4 (43). S. 70–90.
10. Carnap R. Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic. Chicago, 1956.
11. Patel-Schneider P. F., Hayes P., Horrocks I. (Eds.) OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax. W3C, 2004.
12. Baader F., Calvanese D., McGuinness D. L. The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2003.
13. Vlasov D. Yu., Palchunov D. E., Stepanov P. A. Avtomatizatciya izvlecheniya otnosheny mezhdu ponyatiyami iz tekstov estestvennogo yazyka // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: In formatcionnyye tekhnologii. 2010. T. 8, vyp. 3. S. 23–33.
14. Stepanov P. A. Avtomatizatciya obrabotki tekstov estestvennogo yazyka // Vestn. Novo sib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii, 2013. T. 11, vyp. 2. S. 109–115.
15. Palchunov D. E., Stepanov P. A. Primeneniye teoretiko-modelnykh metodov izvleche niya ontologicheskikh znany v predmetnoi oblasti informatcionnoi bezopasnosti // Pro grammnaya inzheneriya. 2013. № 11.
16. Palchunov D. E., Yakhyyayeva G. E., Khamutskaya A. A. Programmnaya sistema upravleniya in formatcionnymi riskami RiskPanel // Programmnaya inzheneriya. 2011. № 7. S. 29–36.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 11, Issue No 3 (2013).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 11, Issue No 3 (2013).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2013
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.